reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK SPOLOČNOSTI ORESI SLOVAKIA S. R. O. (ZÁKONNÁ ZÁRUČNÁ DOBA)

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. 1. Spoločnosť Oresi Slovakia s. r. o., so sídlom Gen. M.R. Štefánika 7263/6, 911 01 Trenčín, IČO: 44 852 550, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl. č.: 22319/R (ďalej len „Oresi Slovakia“ alebo „predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) riadne informuje spotrebiteľa (ďalej len „spotrebiteľ“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie v zákonnej záručnej dobe v trvaní 24 mesiacov vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní prípadných záručných opráv. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru v zákonnej záručnej dobe v trvaní 24 mesiacov (ďalej aj ako „reklamácia“).

2. 2. Spotrebiteľom sa pre účely tohto reklamačného poriadku rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Pre vylúčenie pochybností spoločnosť Oresi Slovakia informuje, že v prípade ak kupujúcim je podnikateľ v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, pre uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

3. 3. Tento reklamačný poriadok je v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi v každej predajni spoločnosti Oresi Slovakia a zároveň je zverejnený na webovej adrese www.oresi.sk.

Článok II.
Zodpovednosť za vady, záruka, spôsob uplatnenia reklamácie
1.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim. Doba trvania záručnej doby je vždy uvedená v kúpnej zmluve, ktorá zároveň spolu s týmto reklamačným poriadkom nahradzuje záručný list . Práva zo zodpovednosti za vady tovaru musí kupujúci uplatniť v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

2. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru kupujúcim. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci.

3. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými stranami. V prípade ak kupujúci odmietne podpísať odovzdávací a preberací protokol bez objektívneho dôvodu, považuje sa pre účely plynutia záručnej doby posledný deň montáže tovaru za deň prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má kúpený tovar prípadne jeho časť uviesť do prevádzky tretia osoba, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky/ prípadne jeho časti, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. Ak tieto podmienky nie sú splnené, začína záručná doba plynúť aj v tomto prípade už od prevzatia tovaru kupujúcim. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany zjednávajú, že plynutie záručnej doby sa v tomto prípade bude posudzovať podľa toho, či sa uvedenie do prevádzky týkalo tovaru ako celku alebo len jeho konkrétnej časti (t. j. ak sa uvedenie týkalo len časti, neskoršie plynutie záručnej doby sa týka len tejto konkrétnej časti).

4. Spotrebiteľ je pri preberaní tovaru povinný skontrolovať či mu bol dodaný tovar v množstve, akosti a vyhotovení v zmysle objednávky či kúpnej zmluvy, a zároveň skontrolovať, či je tovar alebo jeho obal poškodený. V prípade zistenia akéhokoľvek zisteného nedostatku je spotrebiteľ povinný uviesť uvedenú skutočnosť v dodacom liste, prípadne túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu akýmkoľvek iným spôsobom (telefonicky, písomne, e-mailom, faxom a pod.).

5. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek predajni alebo sídle predávajúceho s tým, že predávajúci odporúča za účelom flexibilného vybavenia reklamácie uplatniť reklamáciu v predajni, v ktorej bol tovar objednaný či zakúpený. V predajni prípadne sídle predávajúceho musí byť počas prevádzkovej doby prítomná osoba oprávnená vybavovať reklamácie. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu aj elektronicky e-mailom na adresách koordinator1@oresi.sk, prípadne koordinator2@oresi.sk, prípadne koordinator3@oresi.sk.

6. Kupujúci musí uplatniť vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie oznámiť predávajúcemu druh a rozsah vád tovaru, kontaktné údaje (telefónne číslo, emailovú adresu, a pod.) a iné podstatné náležitosti majúce vplyv na uplatňovanú vadu tovaru (predovšetkým zaslať predávajúcemu fotografie vád, pokiaľ je ich možné zachytiť a pod.). K riadnemu uplatneniu reklamácie predávajúci odporúča kupujúcemu predložiť doklad o kúpe.

7. Pokiaľ by uplatnenie práv zodpovednosti za vady tovaru spôsobovalo vážne problémy, najmä z dôvodu, že výrobok nie je možné dopraviť do miesta uplatnenia reklamácie bežným spôsobom alebo sa jedná o výrobok, ktorý je namontovaný, posúdi predávajúci reklamáciu po dohode s kupujúcim priamo na mieste alebo iným vhodným spôsobom. Kupujúci je v takomto prípade povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť, v opačnom prípade sa primerane predlžuje lehota na vybavenie reklamácie o čas, po ktorý neposkytol kupujúci predávajúcemu požadovanú súčinnosť

8. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli na tovare opotrebovaním spôsobeným bežným používaním tovaru, alebo ktoré vyplývajú z povahy tovaru. Predávajúci nezodpovedá ani za vady, ktoré boli spôsobené kupujúcim alebo ktoré vznikli nesprávnym užívaním, skladovaním, údržbou, zásahom kupujúceho či inej neoprávnenej osoby (neodborné opravy, montáž alebo úpravy), mechanickým poškodením, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa, pri používaní tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k tovaru či s účelom, na ktorý je tovar určený. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku udalostí, na ktoré predávajúci nemá vplyv (najmä živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach).

9. Ak predávajúci pri zakúpení tovaru dá kupujúcemu určitý tovar ako dar a táto skutočnosť bude výslovne uvedená v kúpnej zmluve, na tento sa nevzťahuje zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru. V prípade ak kupujúci uplatní nárok na odstúpenie od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu aj prípadný tovar, ktorý obdržal pri kúpe reklamovaného tovaru ako dar.

10. Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatní počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby, resp. osoby oprávnenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru, to však len v prípade plynutia prvých 12 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Odborné posúdenie musí obsahovať náležitosti uvedené v § 18a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

11. V prípade uplatnenia reklamácie po 12 mesiacoch od prevzatia tovaru kupujúcim môže predávajúci zamietnuť reklamáciu bez odborného posúdenia. V takom prípade je predávajúci povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie predávajúcim, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením od predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

12. Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá preukázateľne bráni tomu, aby sa tovar ako celok mohol riadne užívať ako bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady sa považuje vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

13. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu v lehotách uvedených v ustanovení § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť (to však len v prípade, ak reklamovaná vada dôvodne bráni užívaniu zakúpeného tovaru – kuchynskej zostavy ako celku) alebo má právo na výmenu reklamovaného výrobku alebo jeho časti za nový výrobok.

14. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom, faxom), predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom.

15. Lehota určená podľa dní sa začína dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok. Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledný deň. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

16. Vybavením reklamácie sa pre účely tohto reklamačného poriadku rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, poskytnutím primeranej zľavy z ceny výrobku, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

17. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

18. Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení neskorších predpisov.

19. Predávajúci v zmysle ustanovenia § 10a Zákona o ochrane spotrebiteľa oznamuje kupujúcemu, že s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv má kupujúci právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Postup spotrebiteľa v takomto prípade bližšie upravuje § 3 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa a samotný zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Kupujúci zakúpením tovaru predávajúceho súhlasí s týmto reklamačným poriadkom. Kupujúci je povinný oboznámiť sa s týmto reklamačným poriadkom najneskôr pri uzavretí kúpnej zmluvy s tým, že predávajúci je povinný umožniť mu oboznámiť sa s ním. Reklamačný poriadok je zákazníkom k dispozícii na webových stránkach www.oresi.sk.

2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu reklamačného poriadku. Zmena reklamačného poriadku sa nevzťahuje na reklamáciu tovaru, ktorý bol zakúpený počas účinnosti starého reklamačného poriadku.

3.3. Tento reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť všeobecných zmluvných podmienok predávajúceho a týka sa výlučne reklamačného konania vo vzťahu k uplatneniu vád tovaru v zákonnej záručnej dobe v trvaní 24 mesiacov.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1.1.2012

REKLAMAČNÝ PORIADOK SPOLOČNOSTI ORESI SLOVAKIA S. R. O. (PREDĹŽENÁ ZÁRUČNÁ DOBA)

Článok I.
Nad rámec zákonnej záruky, upravenej samostatným reklamačným poriadkom, Vám spoločnosť Oresi Slovakia s.r.o. poskytuje exkluzívnu predĺženú záruku v dĺžke trvania 5 rokov (plynúcej po uplynutí zákonom stanovenej dvojročnej záručnej doby). Podmienky tejto predĺženej záruky sú nasledujúce:
1. 1. Predĺžená záruka sa vzťahuje výlučne na dvierka vo všetkých materiálových prevedeniach, korpusy, rektifikačné nábytkové nohy a nábytkové kovanie (s výnimkou kovania doplnkov značky MIVOKOR, resp. drôteného programu).

2.2. Predĺžená záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie, na vady vzniknuté nadmerným používaním (pre iné než domáce použitie), či používaním v rozpore s návodom na použitie, alebo všeobecnými zvyklosťami. Predĺžená záruka sa nevzťahuje na farebnú stálosť tovaru. K tomu Oresi Slovakia s.r.o. dodáva: „I napriek skutočnosti, že sú naše produkty pravidelne podrobované náročnému testovaniu a sú neustále zdokonaľované, považujeme za nevyhnutné pripomenúť, že patria do domácnosti. Farebná stálosť závisí na intenzite pôsobenia svetla, ktorému je produkt vystavený, a v bežných podmienkach zostáva samozrejme zachovaná.“

3. 3. Predĺžená záručná doba začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni ukončenia platnosti dvojročnej zákonnej záruky a končí posledným dňom obdobia (60 mesiacov), na ktoré bola predĺžená záruka poskytnutá. Predĺžená záruka nadväzuje bezprostredne na 24 mesačnú štandardnú (zákonnú) záruku.

4. 4. Doba trvania predĺženej záručnej doby je vždy uvedená v kúpnej zmluve, ktorá zároveň spolu s týmto reklamačným poriadkom predĺženej záruky nahradzuje záručný list, ktorý predávajúci samostatne nevydáva.

5. 5. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek predajni alebo sídle predávajúceho s tým, že predávajúci odporúča za účelom flexibilného vybavenia reklamácie uplatniť reklamáciu v predajni, v ktorej bol tovar objednaný či zakúpený. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu aj elektronicky e-mailom na adresách koordinator1@oresi.sk, prípadne koordinator2@oresi.sk, prípadne koordinator3@oresi.sk.

6. 6. Kupujúci musí uplatniť vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie oznámiť predávajúcemu druh a rozsah vád tovaru, kontaktné údaje (telefónne číslo, emailovú adresu, a pod.) a iné podstatné náležitosti majúce vplyv na uplatňovanú vadu tovaru (predovšetkým zaslať predávajúcemu fotografie vád, pokiaľ je ich možné zachytiť a pod.).

7. 7. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli na tovare opotrebovaním spôsobeným bežným používaním tovaru, alebo ktoré vyplývajú z povahy tovaru. Predávajúci nezodpovedá ani za vady, ktoré boli spôsobené kupujúcim alebo ktoré vznikli nesprávnym užívaním, skladovaním, údržbou, zásahom kupujúceho či inej neoprávnenej osoby (neodborné opravy, montáž alebo úpravy), mechanickým poškodením, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa, pri používaní tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k tovaru či s účelom, na ktorý je tovar určený. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku udalostí, na ktoré predávajúci nemá vplyv (najmä živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach).

8. 8. Predávajúci môže v rámci predĺženej záručnej doby zamietnuť reklamáciu bez odborného posúdenia prípadne ju môže zamietnuť na základe vyjadrenia osoby určenej predávajúcim. V prípade, kedy bude reklamácia tovaru považovaná za neodôvodnenú, je kupujúci povinný uhradiť spoločnosti Oresi Slovakia s.r.o. náklady spojené s jej posúdením. Oresi Slovakia s.r.o. nie je povinná nahradiť škodu či iné náklady, ktoré kupujúcemu vznikli v súvislosti s vadami tovaru a ich uplatnením v predĺženej záručnej dobe.

9. 9. Vady budú v rámci predĺženej záručnej doby odstránené spravidla v lehote 30 dní, pričom u komponentov, ktoré sú vyrábané na zákazku, alebo nie sú súčasťou skladových zásob, si Oresi Slovakia s.r.o. vyhradzuje právo lehotu primerane predĺžiť až na 120 dní odo dňa ich uplatnenia. Doba vybavenia reklamácie môže byť primerane predĺžená z dôvodov zložitejšieho výrobného dopytu v čase podania reklamácie, či ukončeného predaja reklamovanej časti kuchynskej zostavy, odstávky výroby, dopravnej výluky a pod. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je viazaný lehotou 30 dní na vybavenie reklamácie tak, ako je tomu v prípade zákonom stanovenej dvojročnej záručnej doby.

10. 10. V prípade nutnosti výmeny tovaru alebo jeho časti, ktorého výroba bola už medzičasom ukončená, bude spoločnosťou Oresi Slovakia s.r.o. poskytnutý komponent náhradného dekoru, a to v kvalite a cenovej úrovni zodpovedajúcej pôvodnému tovaru s prihliadnutím na jeho vek. V prípade opakovaného výskytu vád po oprave alebo kvôli väčšiemu počtu vád alebo neodstránenia vád v stanovenej lehote, nemá kupujúci právo počas plynutia predĺženej záručnej doby od kúpnej zmluvy odstúpiť.

11.Oresi Slovakia s.r.o. v rámci predĺženej záruky vybaví reklamáciu výlučne tak, že tovar opraví, alebo ak to nebude možné, dodá náhradu za vadný tovar (prípadne jeho časť). Kupujúci nemá v súvislosti s vadami uplatnenými počas predĺženej záruky právo na odstúpenie od zmluvy, ani na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

12.12. Vybavením reklamácie v predĺženej záručnej dobe sa predĺžená záručná doba nepredlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v predĺženej záručnej dobe vybavená výmenou tovaru za nový, plynie záručná doba tohto vymeneného tovaru najdlhšie do konca predĺženej záručnej doby.

13. 13. Kupujúci zakúpením tovaru predávajúceho súhlasí s týmto reklamačným poriadkom predĺženej záruky. Kupujúci je povinný oboznámiť sa s týmto reklamačným poriadkom predĺženej záruky najneskôr pri uzavretí kúpnej zmluvy s tým, že predávajúci je povinný umožniť mu oboznámiť sa s ním. Kupujúci berie na vedomie, že podmienky predĺženej záruky sa líšia od podmienok určených pre uplatnenie reklamácie v zákonnej záručnej dobe.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1.1.2012.
HĽadáte odpovede na vaše otázky? Stačí vyplniť tento formulár. Obratom vás budeme kontaktovať. Spoľahnite sa.    Oresi s.r.o., Oresi © 2023