Reklamačný poriadok spoločnosti Oresi Slovakia s. r. o.Článok I.
Úvodné ustanovenia

1. Spoločnosť Oresi Slovakia s. r. o., so sídlom Zlatovská 2195/36, 911 05 Trenčín, IČO: 44 852 550, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, vl. č.: 22319/R (ďalej len „Oresi Slovakia“ alebo „predávajúci“) týmto reklamačným poriadkom v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) riadne informuje spotrebiteľa (ďalej len „spotrebiteľ“ alebo „kupujúci“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní prípadných záručných opráv. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady tovaru v záručnej dobe (ďalej aj ako „reklamácia“).

2. Spotrebiteľom sa pre účely tohto reklamačného poriadku rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Pre vylúčenie pochybností spoločnosť Oresi Slovakia informuje, že v prípade ak kupujúcim je podnikateľ v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, pre uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

3. Tento reklamačný poriadok je v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste dostupnom spotrebiteľovi v každej predajni spoločnosti Oresi Slovakia a zároveň je zverejnený na webovej adrese www.oresi.sk.

Článok II.
Zodpovednosť za vady, záruka, spôsob uplatnenia reklamácie

1.Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim. Doba trvania záručnej doby je vždy uvedená v kúpnej zmluve prípadne záručnom liste. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru musí kupujúci uplatniť v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú. Pri použitých veciach nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

2.Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom zaplatenia kúpnej ceny za tovar. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky tretia osoba, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

3.Spotrebiteľ je pri preberaní tovaru povinný skontrolovať či mu bol dodaný tovar v množstve, akosti a vyhotovení v zmysle objednávky či kúpnej zmluvy, a zároveň skontrolovať, či je tovar alebo jeho obal poškodený. V prípade zistenia akéhokoľvek zisteného nedostatku je spotrebiteľ povinný uviesť uvedenú skutočnosť v dodacom liste, prípadne túto skutočnosť bezodkladne oznámiť predávajúcemu akýmkoľvek iným spôsobom (telefonicky, písomne, e-mailom, faxom a pod.).

4.Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť reklamáciu v ktorejkoľvek predajni alebo sídle predávajúceho s tým, že predávajúci odporúča za účelom flexibilného vybavenia reklamácie uplatniť reklamáciu v predajni, v ktorej bol tovar objednaný či zakúpený. V predajni prípadne sídle predávajúceho musí byť počas prevádzkovej doby prítomná osoba oprávnená vybavovať reklamácie.

5.Kupujúci musí uplatniť vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie oznámiť predávajúcemu druh a rozsah vád tovaru, kontaktné údaje (telefónne číslo, emailovú adresu, a pod.) a iné podstatné náležitosti majúce vplyv na uplatňovanú vadu tovaru. Predávajúci odporúča uplatniť reklamáciu na reklamačnom formulári, ktorý tvorí prílohu tohto reklamačného poriadku a ktorý je k dispozícii spotrebiteľovi v každej predajni predávajúceho. K riadnemu uplatneniu reklamácie predávajúci odporúča kupujúcemu predložiť doklad o kúpe a záručný list ak bol predávajúcim vystavený.

6.Pokiaľ by uplatnenie práv zodpovednosti za vady tovaru spôsobovalo vážne problémy, najmä z dôvodu, že výrobok nie je možné dopraviť do miesta uplatnenia reklamácie bežným spôsobom alebo sa jedná o výrobok, ktorý je namontovaný, posúdi predávajúci reklamáciu po dohode s kupujúcim priamo na mieste alebo iným vhodným spôsobom. Kupujúci je v takomto prípade povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť.

7.Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli na tovare opotrebovaním spôsobeným bežným používaním tovaru, alebo ktoré vyplývajú z povahy tovaru. Predávajúci nezodpovedá ani za vady, ktoré boli spôsobené kupujúcim alebo ktoré vznikli nesprávnym užívaním, skladovaním, údržbou, zásahom kupujúceho či inej neoprávnenej osoby (neodborné opravy, montáž alebo úpravy), mechanickým poškodením, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa, pri používaní tovaru v rozpore s návodom, technickými normami, inou dokumentáciou k tovaru či s účelom, na ktorý je tovar určený. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli v dôsledku udalostí, na ktoré predávajúci nemá vplyv (najmä živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach).

8.Ak predávajúci pri zakúpení tovaru dá kupujúcemu určitý tovar ako dar a táto skutočnosť bude výslovne uvedená v kúpnej zmluve, na tento sa nevzťahuje zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru. V prípade ak kupujúci uplatní nárok na odstúpenie od zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu aj prípadný tovar, ktorý obdržal pri kúpe reklamovaného tovaru ako dar.

9.Ak spotrebiteľ reklamáciu tovaru uplatní počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Odborné posúdenie musí obsahovať náležitosti uvedené v § 18a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

10.V prípade uplatnenie reklamácie po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy môže predávajúci zamietnuť reklamáciu bez odborného posúdenia. V takom prípade je predávajúci povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak spotrebiteľ tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením od predávajúcim určenej osoby preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

11.Ak ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako bez vady, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú aspoň tri vady a za opätovný výskyt vady sa považuje vyskytnutie tej istej vady po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

12.Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu v lehotách uvedených v ustanovení § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku alebo jeho časti za nový výrobok.

12.Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu v lehotách uvedených v ustanovení § 18 ods. 4 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku alebo jeho časti za nový výrobok.

13.13. Predávajúci je povinný vydať spotrebiteľovi písomný doklad o vybavení reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom, faxom), predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Písomná forma je zachovaná, ak je právny úkon urobený telegraficky, ďalekopisom alebo elektronickými prostriedkami, ktoré umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Písomná forma je zachovaná vždy, ak právny úkon urobený elektronickými prostriedkami je podpísaný zaručeným elektronickým podpisom.

14.14. Lehota určená podľa dní sa začína dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok. Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej sa lehota začína. Ak nie je takýto deň v poslednom mesiaci, pripadne koniec lehoty na jeho posledný deň. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližší nasledujúci pracovný deň.

15.Vybavením reklamácie sa pre účely tohto reklamačného poriadku rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, poskytnutím primeranej zľavy z ceny výrobku, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

16.Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

17.Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo spotrebiteľa na náhradu škody podľa zákona č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení neskorších predpisov.

18.Predávajúci v zmysle ustanovenia § 10a Zákona o ochrane spotrebiteľa oznamuje spotrebiteľovi, že s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv má spotrebiteľ právo obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Postup spotrebiteľa v takomto prípade bližšie upravuje § 3 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa a samotný zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1.Spotrebiteľ zakúpením tovaru predávajúceho súhlasí s týmto reklamačným poriadkom. Spotrebiteľ je povinný oboznámiť sa s týmto reklamačným poriadkom najneskôr pri uzavretí kúpnej zmluvy s tým, že predávajúci je povinný umožniť mu oboznámiť sa s ním.

2.Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu reklamačného poriadku. Zmena reklamačného poriadku sa nevzťahuje na reklamáciu tovaru, ktorý bol zakúpený počas účinnosti starého reklamačného poriadku.

3.Tento reklamačný poriadok tvorí neoddeliteľnú súčasť všeobecných obchodných podmienok predávajúceho.

HVIEZDNÉ KUCHYNE

AKČNÉ PONUKY

CENOVÉ PRÍKLADY

PREDAJNE

O NÁS