POKYNY K DARČEKOVÝM POUKÁŽKAM

1. Darčekové poukážky sú platné výlučne v sieti Oresi na území Slovenskej republiky na všetkých štúdiách Oresi na Slovensku vrátane partnerských štúdií Oresi, ak nie je uvedené inak priamo na poukážke, či v štatúte partnera Oresi v prípade partnerskej poukážky (ďalej len „Poukážky“).

2. Poukážky sa nevzťahujú na nasledujúce služby: na dopravu a montáž, ak nie je uvedené inak na poukážke.

3. Poukážky s uvedením konkrétnej osoby, jej mena a priezviska, sú neprenosné na akékoľvek tretie osoby.

4. Poukážky nie je možné vymeniť za finančnú hotovosť.

5. Z hodnoty vystavených poukážok sa nevydáva finančná hotovosť.

6. Poukážky sa nesčítavajú a nie je možné ich kombinovať s inými ponukami či akciovými zľavami Oresi

7. Ak zákazník neuplatní celú výšku poukážky, nemá právo na vrátenie pomernej časti nevyčerpanej hodnoty poukážky.

8. Poukážky je možné využiť len jednorazovo v rámci jedného nákupu tovaru či služieb (t. j. nie je možné ju uplatniť po častiach). Prípadný nedoplatok za nákup tovaru či služieb Oresi nad rámec hodnoty vystavenej Poukážky je držiteľ poukážky povinný uhradiť v hotovosti prípadne bezhotovostne na účet označený subjektom, ktorý Poukážku vystavil.

9. V prípade vrátenia tovaru či služieb uhradených Poukážkou, môže byť suma tohto tovaru vrátená prostredníctvom novej poukážky v hodnote vráteného tovaru.

10. Poukážka „na meno“ je platná, ak má náležitosti na identifikovanie osoby na zadnej strane: Meno, Priezvisko, Dátum a má náležitosti originálu: Pečiatka Oresi Slovakia a podpis konateľa Oresi Slovakia – p. Ladislava Jelena. V prípade spolupráce na developerskom projekte podpisuje a pečiatkuje poukážku príslušný developer.

11. Ak je darčeková poukážka vystavená ako výhra v súťaži s reklamným partnerom, v zmysle zákona o dani z príjmov je výherca povinný podľa § 9, ods. 2, písm. m. Zákona č. 595/2003 Z.z. zaplatiť daň z výhry alebo ceny, resp. výhru presahujúcu sumu 350 € uviesť do daňového priznania za príslušný kalendárny rok, a to v sume príjmu presahujúceho ustanovenú sumu, ak nie je v štatúte reklamného partnera, ktorý je organizátorom príslušnej súťaže, uvedené inak.

HVIEZDNÉ KUCHYNE

AKCIE a VÝHODY

CENOVÉ PRÍKLADY

DEVELOPERI

O NÁS