Oresi vracia peniaze!

Preambula

Obchodná spoločnosť Oresi s.r.o., so sídlom Březí 102, PSČ 251 01, IČO: 272 40 479, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, v oddiele C, vložke č. 106920 (ďalej len „spoločnosť“), usporadúva na území Českej a Slovenskej republiky hru pod názvom „ORESI VRACIA PENIAZE“, na základe ktorej môžu jej zákazníci získať zľavu na kúpený tovar, resp. môžu získať aj peňažitú výhru presahujúcu hodnotu kúpeného tovaru (ďalej len „hra“). Hra bude prebiehať od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2017. Tieto pravidlá sú platné pre Českú a Slovenskú republiku.

Pravidlá

Účastníci

Účastníkom hry sa môže stať každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická osoba založená podľa českého alebo slovenského právneho poriadku a riadne zapísaná v obchodnom registri či zákonom stanovenej evidencii, ktorá splní nižšie uvedené podmienky (ďalej len „účastník“).

Podmienky účasti

Podmienkou účasti na hre je uzavretie kúpnej alebo inej zmluvy, ktorej predmetom bude dodanie tovaru z ponuky spoločnosti alebo Oresi Slovakia s.r.o. v minimálnej hodnote 15 000,– Kč alebo 555,– € (ďalej len „zmluva“). Po podpise zmluvy bude účastníkovi odovzdaný štvormiestny číselný kód. Počet pridelených kódov je závislý od dňa uzavretia zmluvy. Kódy budú odovzdávané podľa nasledujúceho pravidla:

 • 8 kódov v období uzavretia zmluvy od 1. 11. 2017 do 9. 11. 2017
 • 7 kódov v období uzavretia zmluvy od 10. 11. 2017 do 16. 11. 2017
 • 6 kódov v období uzavretia zmluvy od 17. 11. 2017 do 23. 11. 2017
 • 5 kódov v období uzavretia zmluvy od 24. 11. 2017 do 30. 11. 2017
 • 4 kódy v období uzavretia zmluvy od 1. 12. 2017 do 6. 12. 2017
 • 3 kódy v období uzavretia zmluvy od 7. 12. 2017 do 13. 12. 2017
 • 2 kódy v období uzavretia zmluvy od 14. 12. 2017 do 20. 12. 2017
 • 1 kód v období uzavretia zmluvy od 21. 12. 2017 do 31. 12. 2017

Pre určenie výšky výhry bude rozhodujúca skutočná celková cena tovaru, t. j. cena vyplývajúca zo zmluvy alebo jej prípadných dodatkov platných ku dňu vyhlásenia výsledkov. Odovzdanie kódu je podmienené zložením zálohy kúpnej ceny podľa zmluvy. Účastníci hry sú do systému spoločnosti radení chronologicky, od čoho je odvodené odovzdanie herných kódov.

Priebeh hry, výhra a spôsob jej uplatnenia

Po skončení hry budú do osudia vhodené všetky pridelené herné kódy a spoločnosť urobí pod dohľadom notára vyžrebovanie výherných kódov. Výherné kódy budú žrebované od najnižšej výhry po výhru najvyššiu, a to podľa nasledujúceho kľúča:

 • 60× zľava vo výške 5 % z kúpnej ceny tovaru
 • 25× zľava vo výške 10 % z kúpnej ceny tovaru
 • 5× zľava vo výške 15 % z kúpnej ceny tovaru
 • 4× zľava vo výške 20 % z kúpnej ceny tovaru
 • 3× zľava vo výške 30 % z kúpnej ceny tovaru
 • 2× zľava vo výške 50 % z kúpnej ceny tovaru
 • 1× zľava vo výške 100 % z kúpnej ceny tovaru

Výherné kódy budú zverejnené na internetových stránkach www.kuchyne-oresi.cz a www.kuchyne-oresi.sk. k 15. dňu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení hry. Po zverejnení výherných kódov bude účastníkom poskytnutá lehota 30 dní na prihlásenie sa o výhru. Výhru je možné započítať oproti doplatku kúpnej ceny.

Ak sa výherca o výhru do 30 dní neprihlási, a to ani napriek opakovaným urgenciám spoločnosti, výhra prepadne spoločnosti.

Ak by niektorý z účastníkov dostal viac výherných kódov, budú sa výhry sčítať. Celková výhra tak bude zodpovedať súčtu všetkých účastníkovi pridelených výherných kódov vzťahujúcich sa na danú zmluvu.

Výhry budú poskytnuté do 15 dní od splnenia všetkých podmienok tejto hry a za predpokladu, že účastník zložil zálohu podľa kúpnej zmluvy vo výške 10 % z celkovej kúpnej ceny, minimálne však 15 000,– Kč alebo 555,– €. V prípade už realizovaných zákaziek bude hodnota výhry vyplatená, v prípade nerealizovaných zákaziek bude hodnota výhry premietnutá v celkovom doplatku kúpnej ceny a v prípade výhry prevyšujúcej celkovú kúpnu cenu tovaru bude zostávajúca hodnota výhry po premietnutí v celkovom doplatku kúpnej ceny vyplatená.

Daň z výhry

Výhry podliehajú zrážkovej dani, ktorú hradí spoločnosť.

Osobné údaje, vyhlásenie výhercov

Účastník udeľuje spoločnosti bezplatný súhlas so spracovaním osobných údajov, v zmysle zák. č. 101/2000 Zb., no iba na účely tejto hry. Súhlas podľa predchádzajúcej vety môže byť účastníkom kedykoľvek písomne odvolaný.

Súčasne účastník udeľuje spoločnosti bezplatný súhlas s uverejnením svojho mena, priezviska a bydliska (iba obce) v súvislosti s vyhlásením výhercov a prezentácií listiny výhercov v médiách či iných propagačných materiáloch. Tento súhlas je udeľovaný na časovo neobmedzené trvanie, pričom účastník je oprávnený ho kedykoľvek písomne odvolať.

Dohľad nad priebehom hry

Spoločnosť si vyhradzuje právo kontrolovať po celý čas priebehu hry plnenie jej pravidiel a podmienok a v prípade sporu s konečnou platnosťou rozhodnúť vo veci s hrou súvisiacej. Spoločnosť je oprávnená v prípade porušenia pravidiel hry účastníka vylúčiť, a to bez akejkoľvek náhrady škody či nákladov, ktoré účastníkovi v súvislosti s účasťou vznikli. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeny pravidiel.

Záverečné ustanovenia

Účasťou na akcii súhlasí účastník s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich bez výnimky dodržiavať.

Na výhry nevzniká právny nárok a výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou.

Úplné a aktuálne znenie pravidiel hry bude k dispozícii na internetových stránkach spoločnosti www.kuchyne-oresi.cz a www.kuchyne-oresi.sk.

HVIEZDNÉ KUCHYNE

AKČNÉ PONUKY

CENOVÉ PRÍKLADY

PREDAJNE

O NÁS